شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

[layerslider id="1"]
شماره 17- خرداد 96
  •   اشکالات سیستم ابری اینترنت اشیاء یعنی ارتباط دستگاه های الکتریکی به اینترنت به طوری که دستگاه ها ب ...

      اشکالات سیستم ابری اینترنت اشیاء یعنی ارتباط دستگاه های الکتریکی به اینترنت به طوری که دستگاه ها به یکدیگر متصل شده و با کاربران تعامل داشته باشند. این فناوری مخالف هایی نیز دارد. یک گروه به نا ...

    ادامه مقاله را بخوانید